Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

May 2021
 
ਪੰਜਾਬ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ

April 21, 2021 02:32 AM

ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। 

ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਨਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਕੇਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਏਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

lfkzfAUn dy zr kfrnprvfsI mËdUr iPrGrF ƒ prqx lwgy

luiDafxf, 20 apRYl (post ibAUro)- snaqI Èihr dy do ielfikaF ivwc lwgy lfkzfAUn qy koronf dy vD rhy kysF ny prvfsI mËdUrF ivwc iPr sihm df mfhOl pYdf kr idwqf hY. lfkzfAUn dy cricaF kfrn AunHF ny iPr afpxy ipµzF ƒ cfly pf ley hn.

vrnx Xog hY ik ipCly sfl jdoN acncyq lfkzfAUn df aYlfn hoieaf qF mËdUrF ƒ kfPI pRyÈfnI JwlxI peI sI. Ausy kfrn aYqkIN Auh pihlF GrF ƒ muVn lwgy hn. ies vyly bhuqIaF ryl gwzIaF bµd hn. ies kfrn hËfrF rupey Krc ky mËdUr bwsF rfhIN XU pI aqy ibhfr nMU rvfnf hoxy ÈurU ho gey hn. ies df vwzf asr snaqF AuWqy pY irhf hY.koronf dI dUjI lihr df luiDafxf ivwc kfPI asr vyKx ƒ iml irhf hY qy apRYl dy ÈurU qoN hI luiDafxf ivwc roË koronf dy krIb 500 kys iml rhy hn. ipCly iqµn idnF ivwc 700-800 dy krIb koronf kys imly hn. ies kr kyy Èihr dy do ielfikaF duwgrI PyË iewk qy do ivwc pUrn lfkzfAUn lf idwqf igaf hY.

sLihr dI eysy siQqI dy kfrn PYktrIaF ivwc kµm krdy prvfsI mËdUrF ivwc zrdf mfhOl hY qy Auh afpxy ipµz jfx nMU kfhly hn. snaqkfr soƒ afhUjf ny dwisaf ik AunHF dIaF PYktrIaF ivwcoN kfPI mËdUr afpxy ipµzF ƒ jf cuwky hn. sB ƒ zr hY ik ikqy dubfrf lfkzfAUn nf lwg jfvy. ryl gwzIaF Gwt cwlx kfrn mËdUr hËfrF iklomItr df sPr bwsF rfhIN qYa kr rhy hn.

 

bfrdfxy dI smwisaf :

afVHqIaF ny pMjfb srkfr dI gyNd imwlrF dy pfsy suwtI

pitaflf, 20 apRYl (post ibAUro)- iksfnF ƒ afpxI puwqF vFg pflI kxk dI Psl vycx leI mµzIaF ivwc rulxf pY irhf hY. bfrdfny dI vwzI muÈkl leI pµjfb srkfr ny gyNd afVHqIaF dy pfsy suwt idwqI hY. srkfr ny ikhf hY ik vriqaf jf cwukf bfrdfnf 41[90 rupey pRqI borI dy ihsfb nfl KrId ky kxk dI BrfeI krvf lYx. ies dy pYsy srkfr bfad ivwc afVHqIaF ƒ dy dyvygI.

afVHqI aYsosIeyÈn pµjfb dy pRDfn rivµdr cImf df kihxf sI ik ies ryt AuWqy afVHqIaF ƒ brdfnf iml nhIN irhf ikAuNik srkfr dy PYsly df ryt iewko idn ivwc 45 qoN 50 rupey ho igaf hY. AunHf ikhf ik afVHqIaF ny srkfr ƒ afK idwqf hY ik ieh pRbMD srkfr imwlrF qoN krfvy. rivµdr cImf ny srkfr ƒ suJfa idwqf hY ik smwisaf dy kfrn aYqkIN plfsitk dy bfrdfny dI vrqoN krn dI pRvfngI idwqI jfvy. AunHF ikhf ik portl isstm PylH hox kfrn ajy qwk KrIdI geI ijxs dI iksfnF ƒ do PIsdI adfiegI vI nhIN hoeI.

 

ipµzoN kwZx dy kys ivwc izptI kimÈnr aqy aYs aYs pI ƒ kfrvfeI dy hukm

cµzIgVH, 20 apRYl (post ibAUro)- pµjfb rfj anusUicq jfqkimÈn ny biTµzf iËlyH dy ipµz ivrk klF dy iewk ivakqI dI iÈkfieq AuWqy kfrvfeI kridaF izptI kimÈnr aqy aYs aYs pI biTµzf ƒ hukm kIqy hn ik ipµz dI gRfm sBf vwloN iÈkfieqkrqf ivruwD kIqI kfrvfeI ivruwD kfrvfeI krdy hoey rfm isµG df Aus dy Gr ivwc muV vsybf krfieaf jfvy.

ies bfry kimÈn dI cyarprsn qyijµdr kOr ny dwisaf ik biTµzf iËlHy dy ipµz ivrk klF rfm isµG ny kimÈn nMUaYPIzyivt rfhIN iÈkfieq kIqI sI ik corI dy doÈ hyT ipµz dI gRfm sBf ny Aus ƒ ilKqI noits Byijaf sI ik Auh swq idnF ivwc ipµz ivwcoN Gr Cwz ky clf jfvy, nhIN qF Aus df sfmfn cuwk ky ipµz qoN bfhr rwK idwqf jfvygf. iÈkfieqkrqf ny ikhf ik ies gwl ƒ iewk sfl ho igaf hY qy ies kr ky ipµz Cwz ky bfhr rihx nMU mjbUr hY, Aus dy bwicaF dI pVHfeI Cuwt geI hY.ies bfry Aus ny izptI kimÈnr biTµzf ƒ iÈkfieq kIqI sI, ijs dI jFc Aup muwK kfrjkfrI aPsr iËlHf pRIÈd biTµzf ny kIqI qy drKfsq ƒ bybuinafd dws ky lFBy kr idwqf igaf. qyijµdr isµG ny dwisaf ik ies AuWqy kimÈn ny kfrvfeI kridaF igafn cµd aqy pRBidafl dI do mYNbrI kmytI giTq bxfeI sI qy ies kmytI dI jFc ivwc doÈ shI inkly hn.

 

btflf ngr ingm dy pihly myar suKdIp qyjf bxy

btflf, 20 apRYl (post ibAUro)- kwlH ngr ingm btflf dy hfAUs dI pihlI mIitµg ivwc jlµDr zvIËn dy kimÈnr gurpRIq kOr afeI ey aYs ny cuxy hoey kONslrF ƒ shuµ cukfeI aqy ies dy bfad sLihr dy myar dI cox kIqI geI, ijs ivwc suKdIp qyjf myar cuxy gey.

ies cox leI kfrvfeI hoeI qF sfry kONslrF ny srbsµmqI nfl suKdIp isµG qyjf ƒ ngr ingm btflf df pihlf myar, sunIl kumfr srIn ƒ sInIar izptI myar qy cµdr kFqf ƒ izptI myar vjoN cux ilaf. ies dy bfad jlµDr izvIËn dI kimÈnr gurpRIq kOr ny cuxy geyiqµnF nvyN ahudydfrF ƒ shuµ cukfeI, ijs dy bfadakflI ivDfiek lKbIr isµG loDInµgl ny ienHF ahudydfrF ƒ vDfeI idwqI aqy mµqrI iqRpq rfijMdr isMG bfjvf aqy suwK srkfrIaF ny nvyN cuxy ahudydfrF ƒ AunHF dIaF sItF AuWqy bYTfieaf.ies mOky myar suKdIp isµG qyjf ny sfiraF df Dµnvfd kridaF ikhf ik btflf Èihr df srvpwKI ivkfs hI AunHF dI pRmuwK pihl rhygI.

 

sLRomxI kmytI mYNbr prmjIq rfeypur df ingm kimÈnr ƒ lIgl noits

* sfbkf akflI ivDfiek mwkV dI iblizµg ivrwuD kfrvfeI dI mMg

jlµDr, 20 apRYl (post ibAUro)- ies sLhr dI kUl roz dy 86 mrly dy ivvfdq plft dy kys ivwcsRLomxI gurduafrf pRbMDk kmytI (aYs jI pI sI) dy mYNbr prmjIq isµG rfeypur ny ngr ingm dy kimÈnr krxyÈ Èrmf ƒ lIgl noits Byj kyikhf hY ik EQy sfbkf ivDfiek srbjIq isµG mwkV vwloN kIqI geI AusfrI ivruwD kfrvfeI nf kIqI geI qF Auh adflq ivwc jfxgy.

prmjIq isMG rfeypur ny afpxy vkIl dy rfhIN ngr ingm dy kimÈnr ƒ Byjy lIgl noits ivwc ikhf hY ik AunHF nysfl 2005 ivwc ies plft qoN 31 mrly ËmIn KrIdI sI pr Aus qoN bfad sfbkf akflI ivDfiek srbjIq isµG mwkV aqy AunHF dy sfQIaF ny 31 mrly ËmIn dI rijstrI krvf leI. rfeypur df doÈ hY ik mwkV qy AunHF dy sfQIaF vwloN krvfeI rijstrI ivwc ijhVy Ksrf nµbr pfey gey hn, AunHF ivwcoN keI nµbr bhuq dUr dy hn aqy sVk, rsiqaF, mYdfn, ÈmÈfnGft aqy Dfrimk asQfn leI CwzI geI jgHf nfl sbµDq hn, ijnHF ƒ vyicaf-KrIidaf nhIN jf skdf. ies lIgl noits ivwc mµg kIqI geI hY ik Aus plft ivwc cwldf AusfrI dy nfjfieË kµm roikaf jfvy, Aus ƒ Zfihaf jfvy aqy dosLIaF dy iKlfP sIilµg vrgI kfrvfeI kIqI jfvy.

 

ividafrQx ƒ kuwtx vflI ipRµsIpl nMU skUl afAux qoN rok idwqf igaf

jlµDr, 20 apRYl (post ibAUro)- isrP hwsxdy kfrnskUl ivwc ividafrQx ƒ burI qrHF kuwtx vflI ipRµsIpl dI vIzIE soÈl mIzIaf AuWqy vfierl hox ipwCoN aYkÈn lYNdy hoey pMjfb dy iswiKaf sYktrI ikRÈn kumfr ny ivBfgI kfrvfeI dy hukm idwqy qy iqµn mYNbrI jFc kmytI bxf idwqI hY, ijs ivwc ey zI krmjIq isµG, ey zI aYzimn amndIp kOr aqy zI jI aYs eI dy E aYs zI, afeI pI aYs mlhoqrf Èfml hn. ieh kmytI 15 idn ivwc jFc irport sONpygI. qd qwk ipRµsIpl aµjU cODrI ƒ skUl afAux qoN rok idwqf igaf hY. ies dOrfn AunHF ƒ Porsz lIv AuWqy Byijaf igaf hY.

vrnx Xog hY ik ieh vfierl vIzIE ropV dy srkfrI kµinaf sInIar sYkµzrI skUl dI hY, ijs ivwc ipRµsIpl aµjU cODrI sfry bwicaF sfhmxy ividafrQx nfl axmnuwKI ivhfr krdI qy Aus nMU kuwtdI nËr af rhI hY. ies vIzIE ny bytI bcfE bytI pVHfE muihµm ƒ KoKlf sfbq kr idwqf hY. ies qrHF dI Gtnf qoN lwgdf hY ik ajy vI sfzy smfj ivwc bytIaF surwiKaq nhIN hn.

 

nfbflg lVkI vwloN ÉudkuÈI dI koiÈÈ dy kys df doÈI kfbU

jlMDr, 20 apRYl (post ibAUro)- ies sLihr Qfxf 1 hyTly iewk muhwly ivwc 12 apRYl ƒ iewk lVky qoN qMg ho ky ÉudkuÈI dI koiÈÈ krn vflI nfbflg lVkI bfry Cy idn ipwCoN kys drj kr ky puls ny doÈI ƒ iÊRÌqfr kr ilaf qy iewk idn dy irmFz AuWqy lY afeI hY.

ies sMbMD ivwc Qfxf muKI rfjyÈ Èrmf ny dwisaf ik lVkI pihlf ibafn dyx leI mYzIklI iPt nhIN sI qy Aus dy iPt hoeI qoN Ausdy ibafnF AuWqykys drj kr ky doÈI ƒ iÊRÌqfr kr ilaf hY. vrnx Xog hY ik afpxy guaFZrihµdy iewk lVky qoN pRyÈfn ho ky nfbflg lVkI ny ÉudkuÈI krn dI koisLsL qoN pihlF iewk KudkuÈI not iliKaf ik ‘mYN afpxy idwl dI gwl ilKx lwgI hF. gopI nFa df muµzf mYƒ bhuq pRyÈfn kr irhf hY. mYƒ kihµdf hY ik myry nfl ivafh krvf, pr mYN nhIN krnf cfhuµdI. Auh myry nfl jbrdsqI krdf hY. myrI glI ivwc gyVy mfrdf hY. myry Gr pwQr vI mfrdf hY qy glI ivwc cIkF mfrdf hY qy kihµdf hY, mYN qYƒ mfr dyxf aqy qyry Gr vfilaF ƒ vI mfr dyxf, jy qyrf ivafh ikqy hor hoieaf. mYƒ bhuq pRyÈfn kIqf hoieaf hY. mYN ÉudkuÈI krn lwgI hF. myrI mOq df i˵myvfr gopI qy Aus df prvfr hY. jy iksy ƒ myrf ÉudkuÈI not imly qF myry Gr vfilaF ƒ kuJ nhIN kihxf, gopI qy Aus dy prvfr ƒ kfƒnI sËf idwqI jfvy qy mYƒ iensfÌ imly.’

 

motrsfeIkl svfr nOsrbfË ny hfdsy dy bhfny kfr svfr luwt ilaf

jlµDr, 20 apRYl (post ibAUro)- eyQoNdI avqfr ngr roz AuWqy iewk kfr ivwc motrsfeIkl mfr ky nOsrbfË kfr cflk qoN muafÌI mµgx df zrfmf kr ky gwlF gwlF ivwc kfr ivwcoN nkdI corI kr lY igaf. ies bfry kfr cflk ny Qfxf Bfrgo kYNp nMU isLkfieq kIqI hY.

jsvIn isµG sfhnI (23) puwqr birµdr isµG sfhnI vfsI afdrÈ ngr ny dwisaf ik AunHF dI PgvfVf ivKy gYs eyjµsI hY. bIqI 14 apRYl ƒ Auh afpxI eyjµsI qoN Èfm smyN Gr vfps af irhf sI ik avqfr ngr dI glI nµbr awT dy nyVy iewk afxpCfqy lVky ny Aus dI kfr ivwc motrsfeIkl mfr idwqf, ijs AuWqy Aus dy motrsfeIkl dI aglI Èoa tuwt geI. Auh afpxI bfeIk sfeIz AuWqy lf ky kihx lwgf ik muafÌ kro, myrI glqI hY. ieµnI dyr ƒ afs-pfs lok iewkTy ho gey. jdoN Auh afpxI kfr lY ky awgy igaf qF dyiKaf ik kfr ivwc Aus dI kfr dy drvfËy ivwc rwiKaf kYÈ vflf ilÌfPf, ijs ivwc 95000 rupey sn, gfieb sI. ies dOrfn bfeIk svfr AuQoN jf cuwkf sI. pIVq ny ikhf ik jd Aus ny ies bfry sfhmxy iewk dukfn qoN sI sI tI vI kYmrf cYk kIqf qF AuhI nOjvfn pihlF afpxI motrsfeIkl dI Èoa AuTf irhf sI aqy iPr Aus dI kfr ivwcoN izigaf ilÌfÌf, ijs ivwc pYsy sn, lY ky Ìrfr ho igaf. ies bfry Qfxf Bfrgo kYNp dy muKI aÈvnI nµdf ny dwisaf ik ies sbµDI ibafnF dy afDfr AuWqy mfmlf drj kr ilaf igaf hY.

 

aiDafpkf dy pqI vwloN golI mfr ky ÉudkuÈI

goieµdvfl sfihb, 20 apRYl (post ibAUro)- jvfhr nvoidaf ividaflf goieµdvfl sfihb ivKy kuafrtrF ivKy rihMdy iewk ivakqI vwloNkwlH rfq skUl kYNps dI grfAuNz ivwc afpxy lfiesYNsI irvflvr nfl Éud ƒ golI mfr lYx dI Kbr imlI hY. imRqk dI pCfx suirµdr isµG (55) puwqr amrIk isµG ipµz DuwpsVI iËlHf gurdfspur vjoN hoeI hY.

puls ƒ idwqy ibafnF anusfr imRqk suirµdr isµG dI pqnI ivjYpfl kOr ny dwisaf ky AunHF dy pqI jµizaflf gurU ivKy aYgro PUzË ivwc jnrl mYnyjr sn, jo ipCly kuJ mhIinaF qoN qxfa ivwc sn. Auh rfq ƒ afpxf lfiesYNsI irvflvr lY ky skUl dI grfAUNz ivwc sYr krn gey aqy jdoN mYN AunHF ƒ Kfxy leI bulfAux geI qF mYƒ golI cwlx dI afvfË suxfeI idwqI. jldI nfl jf ky vyiKaf qF myrf pqI ËmIn AuWqy izwgf ipaf sI aqy Aus dy isr ivwcoN ÉUun vg irhf sI, ijs AuWqy mYN GbrfeI hoeI ny afpxy skUl dy stfÌ ƒ bulfieaf aqy afpxy shury qy irÈqydfrF ƒ Ìon kIqy.

 

Dmfky ivwc iewk jxy dI mOq, dUjf Julisaf

amloh, 20 apRYl (post ibAUro)- hlkf amlohdy ipµz itwbI ivKy iewk irkÈf ryhVI ivwckwlH iewk Dmfkf ho igaf, ijs ivwc iewk ivakqI dI mOq ho geI qy dUsrf gµBIr ËÉmI ho igaf. Gtnf dI sUcnf imlidaF sfr aYs pI zI rGvIr isµG aqy hor aiDkfrI mOky AuWqy phuµcy.

aYs pI zI rGvIr isµG ny pwqrkfrF ƒ dwisaf ik kwlH svyry iewk ivakqI rivµdr kumfr puwqr jgnnfQ kumfr vfsI sumyl KyVI nyVy mlod afpxy ipµz dy irkÈf cflk suirµdrpfl isµG vfsI sumyl KyVI nfl amloh ivKy ptfky vycx af irhf sI. jdoN Auh ipµz itwbI phuµcy qF irkÈf ryhVI ivwc rwKy ptfikaF ivwc Dmfkf ho igaf, ijs ivwc rivµdr kumfr dI mOky AuWqy mOq ho geI, jdik irkÈf cflk suirµdrpfl isµG gµBIr rUp ivwc Juls igaf. Aus ƒ isvl hspqfl amloh ivKy ielfj leI dfKl krvf idwqf igaf hY. AunHF ikhf ik puls vwloN sfry mfmly dI jFc cwl rhI hY, ijs qoN bfad hI sfrf kuJ pqf lwgygf.

 

75 sflF qoN pYnÈn lY rhI 122 sflf bËurg aOrq dI mOq

* Aumr pwKoN dunIaf dI sB qoN bËurg sIbcn kOr

bnUV, 20 apRYl (post ibAUro)- bnUV nyVly ipµz motymfjrf dI bcn kOr df 122 sfl Cy mhIny dI Aumr ivwckwlH idhFq ho igaf. Auh bIqy 75 sflF qoN POj ivwcoN irtfier hoey afpxy pqI dI pYnÈn lY rhI sI aqy Auh sB qoN lMmf smF pYnsLn lYx vflI pYnsLnr igxI jFdI sI.

imRqk bËurg bcn kOr dy poqy guirµdpfl isµG ny dwisaf ik Aus dI dfdI AunHF kol cµzIgVH ivwc rihµdI sI. Aus dy dfdf jI POj ivwc kuwk sn aqy 1929 ivwc Auh POj qoN irtfier ho gey sn. guirµdrpfl isµG ny dwisaf ik AunHF ny afpxI dfdI dI Aumr bfry POj dy hYzkuafrtr alfhfbfd qoN jfxkfrI leI sI, ijs anusfr AunHF dI jnm qrIk 22 akqUbr 1899 sI aqy ies qrHF AusdI Aumr 122 sfl Cy mhIny bxdI hY. Aus ny 75 sfl qwk afpxy POj qoN irtfier hoey pqI dI pYnÈn leI aqy Aumr dy ihsfb nfl Auh dunIaf dI sB qoN bËurg aOrq sI.prvfrk mYNbrF ny Aus dI aµiqm Xfqrf bYNz-vfijaF qy gubfiraF nfl kwZI. bcn kOr dy 12 bwcy sn, ijnHF ivwcoN cfr ijAuNdy hn. Aus dI sB qoN vwzI bytI dI Aumr ies smyN 88 sfl hY. sB qoN CotI dI Aumr 63 sfl hY.

 

guaFZx qoN duKI pitaflf dy nOjvfn vwloN aµimRqsr afx ky KudkusLI

aµimRqsr, 20 apRYl (post ibAUro)- ies sLihr dy Qfxf bI zvIËn dy nyVy iewk hotl ivwc nOjvfn ny ËihrIlf pdfrQ ingl ky KudkusLI kr leI. imRqk pitaflf df vsnIk sI. Qfxf bI zvIËn dy aYs aYc E gurimµdr isµG aqy hor aiDkfrI mOky AuWqy phuµcy aqy mfmly dI jFc kIqI.

imRqk dy ipqf pfKr isµG ipµz kfnpur viVµg, pitaflf ny dwisaf ik AunHF df bytf hrivµdr isµG 17 apRYl ƒ GroN igaf sI. kwlH AunHF ƒ hotl stfr istI qoN Pon afieaf ik AunHF dy byty ny ËihrIlf pdfrQ ingl ilaf hY. puls jFc ivwc pqf lwgf ik imRqk hrivµdr isµG dy guaFZ ivwc mnpRIq kOr afpxy byty kmljIq isµG nfl rihµdI hY aqy AunHF nfl JgVf krdI rihµdI hY aqy AunHF df rsqf vI rokdI hY. jd Auh Aus df ivroD krdy hn qF puls kol phuµc jFdI hY. hrivµdr isµG aqy Aus dy prvfr dy iKlfP JUTIaF iÈkfieqF krdI hY. Auh kuJ idnF qoN DmkIaF dy rhI sI ik Auh afpxy kwpVy pfV ky AunHF dy prvfr AuWqy JUTf kys drj krvfeygI. iesy kfrn hrivµdr isµG pRyÈfn sI. jd puls ny hotl dy kmry dI jFc kIqI qF AuQoN imlI zfierI ivwc susfeIz not iliKaf hoieaf sI, ijs ivwc mnpRIq kOr aqy Aus dy byty ƒ afpxI mOq df i˵myvfr dwisaf hY. Qfxf bI zvIËn dI puls doÈI mF-byty dI igRPqfrI leI pitaflf dy rfjpurf ivwc Cfpymfr kr rhI hY.

 

lfpqf pwqrkfr dI lfÈ JIl ivwcoN imlI

biTµzf, 20 apRYl (post ibAUro)- biTµzf-goinafxf roz AuWqy ÈnIvfr ƒ vfpry sVk hfdsy mgroN ByqBrI hflq ivwc lfpqf hoey iewk pµjfbI aKbfr dy iËlHf ieµcfrj kµvljIq isµG iswDU dI lfÈ kOmI Kfd kfrKfny dIaF JIlF ivwcoN imlI hY. nOjvfn vYlPyar susfietI dy vflµtIarF ny puls dI mOjUdgI ivwc lfÈ JIlF ivwcoN bfhr kwZI aqy isvl hspqfl iBjvfeI.

ies qoN pihlF Qfxf Qrml puls ny aµimRqpfl isµG vlHfx vfsI ÈFq ngr biTµzf dy ibafnF AuWqy ies kys ivwc axpCfqy lokF dy iKlfP kys drj kIqf sI. aµimRqpfl isµG muqfbk ÈnIvfr bfad dupihr iewk ivakqI ny Aus ƒ kµvljIq isµG dy sVk hfdsy df iÈkfr hox bfry jfxkfrI idwqI sI. jdoN Auh hfdsy vflI QFpuwijaf qF kµvljIq df motr sfeIkl AuQy KVHf sI, pr Auh Kud AuQy nhIN sI.pRqwKdrÈIaF anusfr kOmI Kfd kfrKfny nyVly pYtrol pµp lfgy kµvljIq ƒ dyiKaf igaf, ijwQoN Auh afpxy motr sfeIkl AuWqy biTµzy vwl clf igaf. pirvfr, puls qy sfQI pwqrkfrF ny Aus ƒ lwBx dI koiÈÈ kIqI, pr Qhu-pqf nf lwigaf. Qfxf Qrml dy muwK Qfxf aPsr rivµdr isµG df kihxf sI ik kµvljIq isµG dI lfÈ brfmd ho geI hY.

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18-44 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ 217 ਮੌਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ198 ਮੌਤਾਂ ਤੇ 8625 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ 191 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 8531 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਬੈਂਕ ਨਾਲ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋੜਾ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਭੱਜ ਗਿਆ