ਸਿਰਨਾਵਾਂ

-ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ

ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ।
ਕਲਮ ਵੀ ਹੈ ਤਿਆਰ, ਲਿਖ ਖਤ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ।

ਹਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਉਹਦੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ,
ਪਿਆ ਹਾਂ ਸੋਚੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ।

ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ।

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ,
ਰਹਾਂ ਸੋਚਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਫੜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ।

ਨਿੱਤ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ,
ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾ ਪਰਤਿਆਵਾਂ ਕਿ ਨਾ।

ਕਦਮ-ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦਰ ਤੇਰੇ,
ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲੀਂ ਇਕ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ।