ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮਾਨ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ ਆਰ, ਕੱਦ 5’11”, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰੋ 905 808 0244
harpreet.maan25@gmail.com